بذر سبزیجات

بذر انواع سبزیجات بهاره، پاییزه

ریحان بنفش 2,500

زمان کاشت ریحان بنفش : بهاره، برداشت : 40 - 35 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

ریحان سبز 2,500

زمان کاشت ریحان سبز: بهاره، برداشت : 30 - 25 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

شنبلیله 2,500

زمان کاشت شنبلیله : بهاره، برداشت : 45 - 30 روز، عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر

جعفری 2,500

زمان کاشت جعفری : بهاره - پاییزه، برداشت : 60 روز، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

شاهی 2,500

زمان کاشت شاهی : بهار، برداشت : 40 - 30 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

پیازچه 3,000

زمان کاشت پیازچه: بهاره - پاییزه، برداشت : 60 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

تره 3,000

زمان کاشت تره : بهاره، برداشت : 45 روز، عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر

شوید 3,000

زمان کاشت شوید : بهار، برداشت : 50 - 45 روز، عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر

تربچه 3,000

زمان کاشت تربچه: بهار، برداشت : 30 - 20 روز، عمق کاشت : 2 - 1/5 سانتیمتر

اسفناج 3,000

زمان کاشت اسفناج : پاییز، برداشت : 40 - 35 روز، عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر

مرزه 3,000

زمان کاشت مرزه : بهار، برداشت : 45 - 30 روز ، عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر

بادرنجبویه 5,000

زمان کاشت بادرنجبویه : بهار - پاییز، برداشت : 60 - 50 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر

گشنیز 2,500

زمان کاشت گشنیز : بهار - پاییز، برداشت : 50 - 40 روز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر