بذر گل

بذر انواع گل های فصلی، دائمی

نیلوفر الوان 2,500

زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز، عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر، فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر

همیشه بهار 3,000

زمان نشاء کاری : اوایل بهار، زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز، عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر

ناز آفتابی الوان 3,000

زمان گلدهی : اواخر بهار تا اوایل پاییز، عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر، فاصله کاشت : 25 - 20 سانتیمتر

میمون الوان 3,000

گل میمون : یکساله، فرم : خوشه متراکم، رنگ : الوان، ارتفاع گل میمون : متوسط

مارگریت 3,000

عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر، فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر

لاله عباسی الوان 2,500

رنگ لاله عباسی: الوان، ارتفاع لاله عباسی: بلند، زمان کاشت لاله عباسی : اوایل بهار

لادن الوان 3,000

عمق کاشت بذر گل لادن : 2 - 1/5 سانتیمتر، فاصله کاشت گل لادن : 35 - 30 سانتیمتر

کوکب الوان 3,000

زمان خزانه کاری گل کوکب : اوایل بهار، زمان نشاء کاری گل کوکب : اواخر بهار

کوکب کوهی زرد 2,500

گیاه : دائمی، فرم : پر گل، رنگ : زرد، ارتفاع : کوتاه

اشرفی زرد 3,000

ارتفاع اشرفی زرد : بلند، زمان خزانه کاری اشرفی : اوایل پاییز، زمان نشاء کاری اشرفی : اواخر پاییز

کرچک 3,000

فرم کرچک : زینتی، رنگ کرچک: قرمز، ارتفاع کرچک: بلند

قرنفل الوان 3,000

فرم بوته قرنفل : پر گل، رنگ قرنفل: الوان، ارتفاع قرنفل : نیمه کوتاه

شب بوی زعفرانی 3,000

شب بو گیاهی : دائمی، فرم شب بو: مخلوط کم پر و پر پر

شاهپسند الوان 3,500

فرم شاهپسند : بسیار پر گل، رنگ شاهپسند : الوان، ارتفاع شاهپسند : متوسط

رعنا الوان 3,500

زمان گلدهی گل رعنا : اواسط تابستان تا اوایل پاییز، عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر، فاصله کاشت گل رعنا : 35 سانتیمتر

داوودی الوان 3,000

عمق کاشت بذر داوودی : 0/5 سانتیمتر، فاصله کاشت داوودی: 30 - 25 سانتیمتر

ختمی الوان 3,000

رنگ : الوان، ارتفاع : بلند، زمان گلدهی : اواخر بهار تا اواسط تابستان

حنا الوان 3,000

حنا گیاهی : یکساله، فرم حنا : پر گل، رنگ گل حنا : الوان

جعفری نارنجی 2,500

زمان نشاء کاری : اواسط بهار، زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اواخر پاییز

جعفری زرد 3,000

عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر، فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر

تاج خروس 2,500

گیاه : یکساله، فرم : افشان، رنگ : الوان

پریوش الوان 2,500

گیاه : یکساله، فرم : بسیار پر گل، رنگ : الوان، ارتفاع : متوسط

بنفشه الوان 3,000

گیاه : یکساله، فرم : پر گل، رنگ : الوان (مخلوط)، ارتفاع : کوتاه

آهار الوان 3,000

گیاه : یکساله، فرم : مخلوط پر پر و کم پر، رنگ : الوان

آفتابگردان قرمز 3,000

زمان کشت مستقیم : اوایل بهار، زمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشت، عمق کاشت : 1 سانتیمتر، فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر

آفتابگردان زینتی 3,000

عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر، فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر

اطلسی قرمز 3,000

فرم : بسیار پر گل (معطر)، رنگ : قرمز روشن، ارتفاع : متوسط

اطلسی الوان 2,500

فرم : بسیار پر گل (معطر)، رنگ : الوان، ارتفاع : کوتاه

ابری آبی 3,000

فرم : گل ها متراکم و پر گل، رنگ : آبی، ارتفاع : کوتاه، زمان خزانه کاری : اواخر زمستان

زعفران 7,000

زعفران یا زَرپَران گیاهی است از تیرهٔ زنبقیان، سردهٔ زعفران که خواص دارویی و رنگ غذایی دارد.