پیاز گل

پیاز و ریزوم(ساقه زمینی) انواع گل

پیاز اختر 20,000

این گیاه بومی آسیا و مناطق گرمسیری آمریکای جنوبی و شمالی است. گیاهی علفی چند ساله، مقاوم به سرما، ریزومدار با ساقه های طویل و بدون انشعاب است.