کاکتوس و ساکولنت

کاکتوس ها و ساکولنت ها اغلب در بیابان های خشک، در فضای آزاد وجود دارند و قادرند گرمای خشک طولانی را به خاطر ذخیره کافی رطوبت در اندام های خود تحمل کنند. از تفاوت های بارز بین ساکولنت ها و کاکتوس ها نداشتن آرئول در ساکولنت ها است.

کاکتوس ها

کاکتوس ها از تیره Cactaceae بوده و منشأ آنها آمریکای جنوبی و مرکزی است. برخی از آنها بسیار کوتاه و در ماسه های کف بیابان ها پنهان می شوند و تعدای از آنها درختان غول پیکری را تشکیل می دهند.

ساکولنت ها

مهمترین ویژگی گیاهان گوشتی یا ساکولنت ها، گوشتی بودن ساقه ها، برگ ها یا هر دو است. این گیاهان اغلب در بیابان های خشک، در فضای آزاد وجود دارند و قادرند گرمای خشک طولانی را به خاطر ذخیره کافی رطوبت در اندام های خود تحمل کنند.